Khí Acetylen tinh khiết C2H2

// Them class vao phan tu